Všeobecné obchodní podmínky

Pravidla při poskytování našich služeb

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen "podmínky" nebo "Všeobecné obchodní podmínky" nebo „VOP“)

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti ACTIVA spol. s r.o., se sídlem Praha 9 - Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00, IČO: 48111198 (dále také jako „společnost ACTIVA“ nebo „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“ nebo „zákazník“) při dodávkách zboží ze sortimentu internetového obchodu provozovaného společností ACTIVA na adrese www.bibelot.cz (dále jen „internetový obchod“) zákazníkovi na základě jeho objednávky.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky internetového obchodu, tj. pro fyzické a právnické osoby, které společnosti ACTIVA zašlou prostřednictvím internetového obchodu svou objednávku.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese www.bibelot.cz nebo k pozdějšímu datu v nich uvedenému. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném rozsahu. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout zákazníkovi nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je zákazník akceptuje. V případě, že se zákazník v určené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna závazek vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 15 dnů.
 4. Veškeré vztahy mezi společností ACTIVA a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.
 5. Zboží dodávané společností ACTIVA není bez předchozího písemného souhlasu společnosti ACTIVA určeno k dalšímu prodeji.
 1. E-mailová adresa prodávajícího je info@bibelot.cz. Telefonické spojení prodávajícího je +420 286 017 576.

 II. Objednávání zboží

 1. Objednávka může být společnosti ACTIVA doručena pouze prostřednictvím internetového obchodu, tedy prostřednictvím internetové aplikace umístěné na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese www.bibelot.cz.
 2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  a) Svojí identifikaci, tj. jméno a příjmení, adresu dodání, kontakt (telefon a e-mailovou adresu), pokud je zákazníkem podnikatelský subjekt tak též název společnosti, adresu sídla, IČ a DIČ.
  b) Objednávkové číslo zboží a množství objednávaného zboží.
  c) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu bydliště kupujícího).
  d) Den dodání zboží, dohodne-li se zákazník se společností ACTIVA odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.
 3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost ACTIVA se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti ACTIVA se objednávka považuje za úplnou.
 4. Společnost ACTIVA neprodleně potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky, a to v elektronické formě na jím uvedenou e-mailovou adresu.
 5. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost ACTIVA povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost ACTIVA zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost ACTIVA zákazníka na tuto skutečnost upozorní.
 6. Společnost ACTIVA zároveň spolu s potvrzením objednávky zašle zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu znění platných Všeobecných obchodních podmínek společnosti ACTIVA.
 7. Zákazník bere na vědomí, že společnost ACTIVA není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo všeobecné obchodní podmínky.
 8. Telefonické hovory se společností ACTIVA mohou být monitorovány.

 

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení objednávky odeslané zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu společností ACTIVA či písemným potvrzením zákazníka, že akceptuje návrh společnosti ACTIVA na dodání alternativního plnění dle čl. II odst. 5 těchto podmínek.
 2. Odeslání objednávky, která by neobsahovala veškeré požadované údaje, nebude prostřednictvím internetového obchodu umožněno.

IV. Kupní cena zboží a platební podmínky

 1. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit výši kupních cen dle svého uvážení. Prodávající si dále vyhrazuje právo pozdější změny takto stanovených kupních cen.
 2. Ceny uvedené u zboží jsou včetně DPH v sazbě vyplývající z platných právních předpisů.
 3. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálních cen uvedených na stránkách internetového obchodu. V případě, že došlo ke změně kupní ceny podle odst. 1 a tato změna ještě není zobrazena na stránkách internetového obchodu, je společnost ACTIVA povinna zákazníka, který objedná zboží za neaktuální cenu z internetového obchodu, informovat o aktuální výši nové kupní ceny neprodleně po obdržení objednávky zákazníka. Zákazník je v takovém případě oprávněn novou výši kupní ceny odsouhlasit nebo objednávku stornovat. Pokud se zákazník nevyjádří, vyhrazuje si prodávající právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od uzavřené kupní smlouvy. Je-li konečná kupní cena totožná nebo nižší než cena uvedená na internetových stránkách internetového obchodu, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od uzavřené kupní smlouvy po projednání s kupujícím, a to v těchto výjimečných případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.
 5. Ve vztahu ke zboží, které je kupujícímu poskytováno zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva z titulu vad či nedostatečné kvality zboží. Převod vlastnického práva k takovému zboží bude posuzováno jako darování dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku.
 6. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny prodávajícímu takto:
  a) platební kartou, platebním tlačítkem nebo bankovním převodem předem
 7. b) platební kartou při dodání zboží
 8. c) dobírkou – hotovostní úhradou řidiči/přepravci
 9. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za každou samostatnou část dodávky na účet prodávajícího. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
 10. V případě objednávek gravírování či jiné personalizace zboží je akceptována pouze platba předem.

V. Podmínky dodání zboží

 1. Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne do 12 hodin budou expedovány ještě týž den přepravci (pokud je všechno zboží skladem). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude ihned kupujícího informovat.
 2. Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne po 12. hodině a dále objednávky přijaté mimo pracovní dny budou expedovány přepravci následující pracovní den (pokud je všechno zboží skladem). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude kupujícího informovat nejpozději následující pracovní den.
 3. Pokud je objednané zboží skladem pouze na některé z kamenných prodejen prodávajícího, je nutné k výše uvedeným lhůtám připočíst 1 pracovní den.
 4. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží nejpozději do 30 dnů od obdržení objednávky zákazníka, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 5. Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení:
 • A. Česká pošta Balíkovna
  Česká pošta doručuje obvykle následující pracovní den po podání zásilky na vybrané pobočky České pošty nebo u smluvních partnerů české pošty. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 7 kalendářních dnů, je automaticky odeslána zpět prodávajícímu. Balíky připravené v Balíkovna-BOXech čekají přibližně 2 pracovní dny.

  B. Česká pošta Balík do ruky
  Česká pošta doručuje obvykle následující pracovní den po podání zásilky. Pokud doručovatel nezastihne kupujícího na místě určení na první pokus, ponechá mu upozornění v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na dodací poště. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 7 kalendářních dnů, je automaticky odeslána zpět prodávajícímu.

  C. Služba DPD Private
  Společnost DPD (dále také jako „zásilková služba“) doručí zásilky do druhého pracovního dne od převzetí zboží od prodávajícího, maximálně pak do dvou dnů od převzetí zboží od prodávajícího. Zásilková služba kontaktuje kupujícího v den dodání SMS zprávou a domluví hodinu dodání. Zásilková služba může učinit až tři pokusy o doručení zboží, není-li adresát zastižen. Poté bude objednávka doručena zpět odesílateli.
 • Zásilkovna
  Společnost Zásilkovna s.r.o. doručuje zásilky na svá výdejní místa obvykle následující pracovní den od převzetí zboží od prodávajícího. Zásilkovna kontaktuje kupujícího v den dodání SMS zprávou, ve které mu sdělí heslo nutné pro převzetí zásilky. Standardní úložní lhůta je stanovena na 7 kalendářních dní s možností prodloužení na 21 dní. Tato lhůta může být před Vánoci zkrácena.
 • ACTIVA kurýr
  Společnost ACTIVA může u specifického zboží, které Česká pošta, Zásilkovna ani DPD nedoručuje, využít svou vlastní dopravu. Kupující je o takovém způsobu dodání informován předem a doprava je hrazena kupujícím maximálně ve výši zvoleného přepravce. Kurýr společnosti ACTIVA doručuje zásilky obvykle následující pracovní den.

  F. Osobní vyzvednutí
  Osobní vyzvednutí na adrese prodejen prodávajícího v jejich otevírací době. Jakmile je zboží připraveno, kupující dostane od prodávajícího e-mail s informací, kdy si může zboží vyzvednout. Na vyzvednutí má kupující 5 (pět) pracovních dní, počínaje následujícím pracovním dnem od obdržení potvrzení. Poté bude objednávka zrušena. Seznam provozoven prodávajícího je uveden zde.
 1. Společnost ACTIVA neodpovídá za prodlení, ke kterému došlo v průběhu doručování na straně přepravce.
 2. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.
 3. Společnost ACTIVA vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu, kterou zákazníkovi předá při předání zboží, nebo zašle na zákazníkem poskytnutý e-mail. Každá faktura bude obsahovat veškeré zákonem požadované náležitosti.

 

VI. Reklamace, odstoupení od smlouvy, záruční doba a zpětný odběr elektrospotřebičů

 1. Práva a povinnosti společnosti ACTIVA a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti ACTIVA za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti společnosti ACTIVA za vady zboží zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku.
 2. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, v případě zasílání zboží prostřednictvím přepravce pak nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Reklamaci je kupující povinen učinit písemně a je povinen v ní vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby byla tato vada bezplatně opravena, a to buď opravou věci či dodáním nové věci bez vady, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. .. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během jednoho roku ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání, a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. e-shopem atd.), má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Odstoupení od smlouvy může zákazník učinit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči společnosti ACTIVA.  Zboží musí být společnosti ACTIVA zákazníkem zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy společnosti ACTIVA. Odstoupení od smlouvy je možné učinit rovněž prostřednictvím internetového formuláře společnosti ACTIVA „Formulář odstoupení od smlouvy“, který je uveřejněn na webových stránkách společnosti ACTIVA. V takovém případě potvrdí společnost ACTIVA zákazníkovi jeho přijetí neprodleně po jeho obdržení.
 5. Při odstoupení od kupní smlouvy odpovídá zákazník společnosti ACTIVA za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se zákazník seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 6. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost ACTIVA před uzavřením smlouvy poučila spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti ACTIVA a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  c) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků zákazníka nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  e) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej zákazník porušil,
  f) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej zákazník porušil.
 7. Společnost ACTIVA je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Společnost ACTIVA vrátí zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem včetně nákladů na nejlevnější způsob dodání zboží. Společnost ACTIVA není povinna vrátit zákazníkovi přijaté peněžní prostředky dříve, než obdrží zboží od zákazníka či než jí zákazník prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastalo dříve. Náklady na vrácení zboží na adresu společnosti ACTIVA hradí zákazník. Společnost ACTIVA je oprávněna vrácenou kupní cenu přiměřeně snížit, pokud v důsledku nakládání zákazníka se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, došlo ke snížení hodnoty tohoto zboží.
 8. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.bibelot.cz.
 9. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice však platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží. Individuální záruční doba je vždy uvedena na internetových stránkách společnosti ACTIVA v popisu konkrétního zboží. Společnost ACTIVA vystaví zákazníkovi záruční list, který zákazníkovi předá při předání zboží, nebo zašle na zákazníkem poskytnutý e-mail. Daňový doklad prodávajícího slouží jako záruční list.
 10. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 11. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti ACTIVA, např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí ACTIVA záruční list i dodatečně.
 12. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a zákazník o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost ACTIVA a zákazník nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nebude lhůta dodržena, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 13. Reklamaci je třeba uplatnit ihned poté, co se vada výrobku projeví. Neoznámí-li kupující vadu věci bez zbytečných odkladů, nárok na uplatnění reklamace zaniká.
 14. Zboží musí být používáno pouze k prvotnímu účelu, tak jak je to patrné z popisu zboží a jak je uvedeno v návodu na použití. Po dobu záruční doby nesmí být zboží jakkoliv upravováno, nesmí být porušeny ochranné prvky. V opačném případě záruka na zboží zaniká.
 15. V případě zboží, které bylo dle požadavků zákazníka personalizováno gravírováním není možné uplatnit záruku na vady materiálu/povrchu. Samotné gravírování je totiž zásahem do povrchu, který může být příčinou dalšího poškození. V případě gravírování rovněž nelze uplatnit nárok na odstoupení od kupní smlouvy, protože dochází k úpravě zboží na základě přání zákazníka a provedená úprava je nevratná.
 16. Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy.
 17. Společnost ACTIVA nabádá zákazníkyk využívání zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů.

 

VII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Zejména se jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce. Jedná se o následující údaje: jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby jako je platební styk, doprava nebo hromadná rozesílka obchodních sdělení. Prodávající nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.
 6. Osobní údaje získané pro účely uzavření kupní smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti prodávajícího, tedy nejméně po dobu stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě dle ustanovení § 35 odst. 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Pokud zákazník udělí dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně zpracování pro potřeby profilování za účelem zjištění jeho relevantních potřeb a nabízení vhodných obchodních nabídek a benefitů, může zákazník tento souhlas kdykoliv odvolat buď kliknutím na odkaz v obchodním sdělení nebo odesláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@bibelot.cz. Neposkytnutí nebo odvolání tohoto souhlasu nemám vliv na dodávku zboží či služeb.
 8. Zákazník má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Zákazník má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.
 9. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 10. Zákazník souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení zákazníka umožňující přístup k internetu, a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek společnosti zákazníkem, za předpokladu, že si zákazník sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče.

 

VIII. Informační povinnost prodejce

 1. Podle § 9 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby.
 2. Výše uvedené povinnosti se nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti. Pokud si spotřebitel přesto přeje tyto informace získat, může se obrátit na výrobce daného produktu, který je vždy uváděn.

 IX. Dárkové poukazy

 1. Dárkové poukazy BIBELOT zakoupené u prodávajícího lze použít za následujících podmínek:
 1. Nákupem poukazu kupující souhlasí s těmito podmínkami jeho použití.
 2. Dárkový poukaz lze použít výhradně k nákupu v internetovém obchodu bibelot.cz zadáním unikátního kódu uvedeného na poukazu do pole „Vložit dárkový certifikát/slevový kupón“ nebo při nákupu zboží v kamenných prodejnách BIBELOT předáním personálu.
 3. V případě uplatnění dárkového poukazu odečte prodávající kupujícímu z ceny nákupu částku uvedenou na přední straně poukazu.
 4. Pro každý jednotlivý nákup lze použít vždy pouze jeden dárkový poukaz.
 5. Hodnotu dárkového poukazu je možné čerpat pouze jednorázovým nákupem.
 6. Dárkový poukaz nelze směnit za peníze, a to ani částečně.
 7. Dárkový poukaz je platný do data na něm uvedeného.
 8. Po použití dárkového poukazu k úhradě nákupu na bibelot.cz nebo některé z kamenných prodejen BIBELOT se dárkový poukaz stává neplatným zneplatněním jeho unikátního kódu.
 9. V případě vzniku nároku kupujícího na vrácení kupní ceny (nebo její části) v důsledku odstoupení od kupní smlouvy podle článku VI. odst. 4) těchto VOP nebo v důsledku  oprávněné reklamace s nárokem na vrácení kupní ceny za zboží , k jehož nákupu byl použit dárkový poukaz, je prodávající oprávněn vrátit částku (nebo její část), na níž vznikl kupujícímu nárok, prostřednictvím dárkového poukazu, a to maximálně do výše hodnoty dárkového poukazu uplatněného při koupi zboží. 
 10. V případě ztráty nevzniká kupujícímu nárok na náhradu dárkového poukazu.
 11. Nákup dárkových poukazů jakožto i nákup zboží, k jehož úhradě byl použitý dárkový poukaz, se

X. Produkty z drahých kovů

 1. Produkty, jejichž některé části jsou vyrobené z drahých kovů, mají v detailu produktu uvedené podrobnější informace o použitých kovech. Jedná se především o vybrané psací potřeby značek Parker, Waterman, Lamy, Montblanc.

České puncovní značky

 1. Zlato
  24 karátů = 999/1000
  23 karátů = 958/1000
  22 karátů = 900/1000
  18 karátů = 750/1000
  14 karátů = 585/1000


  Stříbro
  925/1000 (stearlingové/mincovní stříbro)

 XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z internetového obchodu www.bibelot.cz .
 2. Písemnou dohodou mezi společností ACTIVA a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6. 1. 2023.
 4. Právní vztah společnosti ACTIVA a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.
 5. Pokud vztah mezi společnosti ACTIVA a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 7. V případě sporu se může zákazník, který je spotřebitelem, obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, IČO: 00020869, tel.: 296 366 360, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: www.coi.cz, nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., se sídlem Pod altánem 99/103, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 00409871, tel.: 261 263 574 e-mail: scs@konzument.cz, internetová adresa: www.konzument.cz, které jsou příslušné k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím. Spotřebitelský spor lze řešit též prostřednictvím platformy EU pro řešení spotřebitelských sporů on-line, která je dostupná zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

Přílohy